Frågor & Svar om Svensk elproduktion och den planerade vindkraftsparken i Skärstadalen

Har Sverige brist på el?
Nej! Sverige har ett stort överskott av el. 2018 var överskottet ca 17 TWh. Der har under de senaste åren legat på mellan 10 – 22 TWh per år. Sverige producerar knappt 160 TWh per år och förbrukar ca 140 TWh. (Svenska Kraftnät). Nej! Sverige har ett stort överskott av el. 2018 var överskottet ca 17 TWh. Det har under de senaste åren legat på mellan 10 – 22 TWh per år. Sverige producerar knappt 160 TWh per år och förbrukar ca 140 TWh. (Svenska Kraftnät). Utmaningen ligger i brst på EFFEKT. Den samlade installerade effekten är ca 40000 MW. När Kärnkraften avvecklas minskar tillgängligheten av den installerade Effekten som ersätts av icke planerbara energislag. Vattenkraft och kärnkraft är tillgänglig till 80-90% av den installerade effekten medan vindkraft bara är tillgänglig till 9% årets kallaste timmar. Här ligger utmaningen för energisystemet. (Svenska Kraftnät)

Hur ser energibalansen ut i Sverige?
Sverige tillför ca 550-600 TWh energi varje år och förbrukar ca 375 TWh per år. (Energimyndigheten). Mellanskillnaden är förluster vid produktion och distribution. Av den totala energin förbrukar industrin ca 142 TWh, bostad och service 146 Twh och transporter 86 TWh.
Energiproduktionen och förbrukningen har varit relativt stabil till fallande sett över 15 år. 

Är det ett problem att elen produceras i Norr och förbrukas i Söder?
Det har varit ett problem då det varit brist på ledningar för överföring. Med färdigställandet av Västlänken och Sydvästlänken är överföringsproblemen lösta.

Hur stor är vindkraften i Sverige idag?
2018 fanns det en installerad effekt om 7505 MW i Sverige. Den installerade effekten ökar för varje år. Det finns beslut om 3900 aggregat (Energimarknadsstyrelsen) som är i produktion eller där byggbeslut är fattade. Detta motsvarar uppskattningsvis 50-55 TWh i producerad el. Det motsvarar en tredubbling av dagens ca 17 -20 TWh (Svenska kraftnät kraftbalansen).Enligt Energiöverenskommelsen 2016 skall det byggas ut 48 TWh förnyelsebar energi.

Detta mål är därmed på god väg att bli uppfyllt redan 2019. 

Kommer el som produceras vid Lyckås lokalsamhället tillgodo?
Nej det gör det inte. Denna el kommer att matas till Huskvarna och ut i nätet och bidra till ett ökat överskott av el.

Räcker elen när kärnkraften avvecklas och bilar skall köra på el?
Ja elen räcker bra! Avvecklingen av Ringhals 1 och 2 under 2019 och 2020 motsvarar ca 10 TWh. Detta täcka av överskottet. Det sker dessutom en kraftig ökning av Vindkraft och på sikt också solel. Ser man över en längre tid har dessutom elproduktionen och förbrukningen varit relativt konstant detta genom olika energibesparingar. Bara energilampor motsvarar ca 2 TWh. Beräkningar av Per Kågeson (prof. Miljösystemanalys centrum for Transportsystem KTH) visar på att den svenska bilparken skulle kräva ca 10TWh om den elektrifierades. 

Bidrar vindkraftparken vid Lyckås till en ökad Beredskap?
Nej produktionen är beroende av att vara uppkopplad mot nätet och om detta är nere så kommer produktionen inte att kunna bidra med någon effekt. 

Är miljöeffekten kraftigt positiv med en vindpark vid Lyckås?
Av samrådshandlingarna framgår att citat: 
”Miljöeffekten med tillskott på ca 196 GWh förnybar elkraft. är kraftigt positiv. Miljöeffekten för huvudalternativet är 100 % bättre jämfört med nollalternativet.”
Matematiskt är detta helt korrekt men Sveriges elproduktion är idag fossilfri. Några miljömässiga fördelar finns inte i att idag bygga fossilfri elproduktion i Sverige. Om det vore ett huvudintresse att förbättra miljön globalt borde dessa anläggningar uppföras i ett land där utsläppen är högre än i Sverige. Sveriges utsläpp (ton/inv) är4,48 ton, till exempel Tyskland har ett utsläpp på 8,89 ton. En motivering att bygga i Sverige och exportera faller på att det innebär förluster att transportera el till kontinenten. (Siffror från Globalis 2014).

Enligt förfrågningsunderlaget har vindkraftverk på 220m en marginell påverkan på landskapet – stämmer det?
Kraftverken kommet att stå på en högplatå på ca 250 möh. Detta innebär att aggregaten kommer stå på ca 470möh eller ca 320 m över Landsjön. Simuleringar från Kraftö visar att dessa aggregat har enbart en påverkan på ca 29% av området (radie på 30km) och då främst ute på Vättern. Samrådshandlingarna indikerar att det inte är ett stort problem. Vilka data och antaganden som ligger till grund för detta är oklart. Då det är högst troligt att man ser ett aggregat på 220m om man står bredvid det (som samrådshandlingarna visar att man inte gör) har vi låtit göra egna simuleringar. Dessa visar en påverkan på 66% av närområdet (en radie på bara 5km). Detta resultat är anmärkningsvärt och indikerar stora felkällor i underlaget till samråd.