Sverige har högt ställda klimatambitioner och mål om en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Energimyndigheten och Naturvårdsverket fick under hösten 2018 i uppdrag att ta fram en strategi för att åstadkomma denna omställning. Denna strategi tar på ganska vaga grunder utgångspunkt i en amssiv utbyggnad av vindkraft.

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/nationell-vindkraftsstrategi/

I ett remissvar från Svenska Kraftnät lyfts ett antal centrala aspekter som man anser att arbetet med strategin helt saknar. Detta inkluderar:

Svenska kraftnät saknar en beskrivning av vilka bakomliggande analyser som gjorts och som ligger till grund för bedömningen att det just är en mycket kraftig utbyggnad av vindkraft som är nödvändig för att nå målet om 100 förnybar elproduktion till 2040. 

Svenska kraftnät ställer sig också frågande till strategins innehåll nämligen att det är just frågorna hur och var vindkraften bör byggas ut som behöver svaras på. En frågeställning skulle ju kunna vara vilka grundförutsättningarna är för att möjliggöra omställningen, t.ex. att eventuell produktion kan anslutas och integreras i elkraftsystemet.

Först efter att elkraftsystemets behov, utmaningar och förutsättningar utretts för att en driftsäker samverkan uppnås, kan analyser för hållbar utbyggnation av förnybara energikällor och maximerad miljönytta genomföras. 

En förutsättning för en handlingsplan är att det finns en god kännedom om de tekniska förutsättningarna för hur vindkraftsanläggningar kan samverka driftsäkert med elkraftsystemet och kunna integreras i kraftsystemet. Det ligger i samtligas intresse att anslutande produktionskällor, likväl som distributions- och transmissionsnät i stort, har förutsättningar att få en rimlig produktionsmiljö och säkerställa driftsäkerheten i elkraftsystemet

Svenska kraftnät menar att vindkraftens förmågor men också brister bör belysas och hanteras i strategiarbetet, då dessa är helt avgörande för att integrera en större mängd väderberoende produktion i kraftsystemet.

https://www.svk.se/siteassets/om-oss/remissvar/yttrande-angaende-foreslagen-nationell-strategi-for-hallbar-vindkraftutbyggnad-och-svenska-kraftnats-roll.pdf

Kategorier: Uncategorized

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.