Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Detta är en pdf-fil.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c0241c/1545386810365/Rapport%20Kartläggning%20av%20socialt%20viktiga%20naturområden%20i%20Biosfärområde%20Östra%20Vätterbranterna%202018%20(002).pdf

Energiläget i Sverige 2018
Detta är en pdf-fil.
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5751

Kraftbalansen på Svenska elmarknaden
Detta är en pdf-fil.
https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2018/kraftbalansen-pa-den-svenska-elmarknaden-rapport-2018.pdf

Boverkets handbok om planering av vindkraft
Detta är en pdf-fil.
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2013/vindkraftshandboken.pdf

UNESCO Bisofärsområde
https://www.unesco.se/vetenskap/biosfaromraden/

Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss
Detta är en pdf-fil.
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6740-3.pdf?pid=19704

Studie av kontrollprogram av buller vid vindkraftverk
Detta är en pdf-fil.
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6739-7.pdf?pid=19703

Deltagande landskapsanalys för vindkraft
Detta är en pdf-fil.
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6625-3.pdf?pid=13812

Landskapets upplevelsevärden- vilka är de och var finns de?
Detta är en pdf-fil.
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2007/landskapets_upplevelsevarden.pdf