Kraftö har fått förlängd igångsättningstid for att exploatera 14 aggregat på 180m vid Skärstadalen!

Den 4 december 2020 fattade miljöprövningsdelegationen (MPD) i Östergötland beslut om att ge Hallösa Vindkraft AB (Läs Kraftö) en förlängd igångsättnings tid till den 31 December 2025.

MPD motiverar sitt beslut enligt följande:

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att anslutning av vindkraftverken till överliggande nät är en fråga som inte prövats inom ramen för verksamhetens tillstånd, men att det är en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten att en lämplig sådan lösning finns. Utifrån den redovisning som bolaget lämnat i sin ansökan om förlängd igångsättningstid bedömer Miljöprövningsdelegationen att bolaget varit aktiva i att söka finna en lämplig lösning för elanslutningen, men att denna fråga ligger utanför deras kontroll då den kräver inblandning av andra aktörer samt att en koncessionsprövning behöver genomföras. Mot bakgrund av detta bedömer Miljöprövningsdelegationen att de skäl som bolaget anger uppfyller förutsättningarna för att förlänga tiden för igångsättning.

Vidare skriver man i sitt beslut följande:

I yttranden från privatpersoner har framförts att det redan finns tillräcklig kapacitet för den aktuella vindkraftsparken, utifrån den verksamhet som beskrivs i ansökningshandlingarna, i de markkablar som E.ON erhållit koncession för att få anlägga. Behovet av ökad kapacitet uppges grunda sig i en förändring av verksamhetens utformning som kräver en anslutning med större kapacitet. Miljöprövningsdelegationen anser att bedömningen av vilken typ av vindkraftverk som kan anses vara tillåtliga att uppföra med stöd av det meddelade tillståndet ytterst är en fråga för tillsynsmyndigheten. Miljöprövningsdelegationen finner dock inte några begränsningar i det meddelade tillståndet som ger skäl att ifrågasätta det framförda behovet av ökad kapacitet för elanslutningen.

MPD redovisar också att ett stort antal privatpersoner och organisationer har yttrat sig. Dessa anser att en förlängning inte är motiverad då tillståndet och dess produktionskapacitet var kända när Kraftö förvärvade tillståndet, att det fanns en anlsutning anpassad för det tillstånd som var givet, att en så stor ändring av tillståndet som Kraftö har tillåtit sig inte är tillståndsgiven, att påverkan på djur, natur, landskap och människor skulle bli omfattande. Eventuell påverkan har MPD avvisat med motiveringen att detta har varit prövat i samband med tillståndsgivandet 2013/2014. MPD gör dock ett tillägg och det avser skydd av fladdermöss.

MPD konstaterar också att kommunen i sin skrivning inte ser några formella hinder för en ansökan, men bortser från en tjänsteanteckning där kommunen rekommenderar MPD att utreda effekterna av större rotordiameter. Vidare refererar MPD till ett underlag till kommunen från Miljö och hälsoskyddsnämnden som i sitt underlag ”finner skäl” för en förlängning. Däremot redovisar inte MPD underlag från Stadsbyggnadsnämnden som på ett analytiskt och kritiskt sätt beskriver eventuella effekter av en exploatering.

Sammantaget innebär beslutet att MPD har ansett att det finns skäl för en förlängning givet att det funnits ett behov och dialog om en större anslutningskabel och att detta skulle gjorts sannolikt av Kraftö. Man anser också att det är upp till tillsynsmyndigheten att avgöra om en ändring av storleken på aggregaten ryms inom det befintliga tillståndet.

Bilden nedan illustrerar dels antal och storlek som tillståndet ursprungligen söktes för och som kommunen 2011 gav sitt samtycke till. Samt den ändring som Kraftö nu anser sig kunna exploatera.

Kategorier: Information

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.