Strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad saknar grundläggande analys av elsystemet

Sverige har högt ställda klimatambitioner och mål om en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Energimyndigheten och Naturvårdsverket fick under hösten 2018 i uppdrag att ta fram en strategi för att åstadkomma denna omställning. Denna strategi tar på ganska vaga grunder utgångspunkt i en amssiv utbyggnad av vindkraft. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/nationell-vindkraftsstrategi/ Läs mer…