Frågor & Svar om miljöpåverkan gällande den planerade vindkraftsparken i Skärstadalen

Är området som berörs känsligt eller unikt?
Området Skärstadalen är synnerligt välbeskrivet som speciellt skyddsvärt av olika instanser. Vad gäller naturvård är det ett av mycket få Svenska sk. Biosfärsområden som utsetts av UNSECO som speciellt skyddsvärda inte bara ur nationell synvinkel utan även internationellt.

Området är också markerat som Riksintresse för naturvård (Skärstadalen med Landsjön) vilket nationellt markerar att området är speciellt skyddsvärt för dess unika natur. Vidare har kommunen i sin översiktsplan markerat området i sin översiktsplan som område för ”Rörligt friluftsliv” ( Skärstadsdalen, östra Vätternbranten) Vilket markerar kommunens initiala intention för området.

Är miljöeffekten kraftigt positiv med en vindpark vid Lyckås?
Av samrådshandlingarna framgår att citat: 
”Miljöeffekten med tillskott på ca 196 GWh förnybar elkraft. är kraftigt positiv. Miljöeffekten för huvudalternativet är 100 % bättre jämfört med nollalternativet.”
Matematiskt är detta helt korrekt men Sveriges elproduktion är idag fossilfri. Några miljömässiga fördelar finns inte i att idag bygga fossilfri elproduktion i Sverige. Om det vore ett huvudintresse att förbättra miljön globalt borde dessa anläggningar uppföras i ett land där utsläppen är högre än i Sverige. Sveriges utsläpp (ton/inv) är4,48 ton, till exempel Tyskland har ett utsläpp på 8,89 ton. En motivering att bygga i Sverige och exportera faller på att det innebär förluster att transportera el till kontinenten. (Siffror från Globalis 2014).

Kommer el som produceras vid Lyckås lokalsamhället tillgodo?
Nej det gör det inte. Denna el kommer att matas till Huskvarna och ut i nätet och bidra till ett ökat överskott av el.