Strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad saknar grundläggande analys av elsystemet

Sverige har högt ställda klimatambitioner och mål om en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. Energimyndigheten och Naturvårdsverket fick under hösten 2018 i uppdrag att ta fram en strategi för att åstadkomma denna omställning. Denna strategi tar på ganska vaga grunder utgångspunkt i en amssiv utbyggnad av vindkraft. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/nationell-vindkraftsstrategi/ Läs mer…

Vindkraftbolaget bekräftar nu att 5 st 220m höga vindkraftverk kommer att synas från Kaxholmen!

Kraftö har reviderat sina bildmontage Kraftös kompletterande fotomontage (nedan) bekräftar att man ser minst 5 aggregat från den punkt vi gjort vårt montage. Med denna komplettering från Kraftö bekräftas att synligheten i närområdet är betydligt mer omfattande än vad tidigare underlag uppvisar. (Tidigare anslyser indikerade att man inte skulle se Läs mer…